Πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων

Για την εταιρεία ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ONMEDIA DIGITAL» η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μια από τις προτεραιότητες του εταιρείας μας. 

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (νόμος 4624/2019) και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η εταιρεία ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

Εταιρεία ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 91, 71306 Ηράκλειο

Τηλέφωνο:  2810 371052

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνείτε στο email dpo@onmedia.gr

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας.

2. ΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΜΑΣ ΤΟΠΟΙ

Η εταιρεία ONMEDIA DIGITAL με σκοπούς: 

1) Τη δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης ειδησεογραφικού, πολιτιστικού, κοινωνικοπολιτικού, οικονομικού, ψυχαγωγικού και διαφημιστικού περιεχομένου και της διαδικτυακής τηλεόρασης και διαδικτυακού ραδιοφώνου με σκοπό γενικότερα την ενημέρωση του κοινού σχετικά με κάθε είδους δραστηριότητες και γεγονότα που αφορούν και σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου – πολίτη. 

2) Η έκδοση εντύπων εφημερίδων 

3) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες 

4) Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά 

5) Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

6) Άλλες υπηρεσίες έκδοσης

7) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων

8) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

9) Η παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών

10) Η δραστηριοποίηση και πραγματοποίηση επενδύσεων στο χώρο της τηλεόρασης.

έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους https://www.cretalive.gr, https://crm.cretalive.gr/login, https://www.capitano.gr και https://www.livetalks.gr :

Ο https://www.cretalive.gr είναι ο δικτυακός τόπος της ημερήσιας, πολιτικής και οικονομικής, ηλεκτρονικής εφημερίδας «Cretalive» με ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλύσεις, αποκλειστικά θέματα, έρευνες κ.ά.

Ο https://crm.cretalive.gr/login είναι ο δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στους πελάτες της ONMEDIA DIGITAL για να παρακολουθούν την καμπάνια τους.

Ο https://www.capitano.gr είναι ο δικτυακός τόπος της ημερήσιας, αθλητικής ηλεκτρονικής εφημερίδας «Capitano» με αθλητικές ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλύσεις, αποκλειστικά θέματα, έρευνες κ.ά.

Ο https://www.livetalks.gr είναι ο δικτυακός τόπος του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού «Livetalks» με εκπομπές ειδησεογραφικού, πολιτιστικού, κοινωνικοπολιτικού, οικονομικού, ψυχαγωγικού και διαφημιστικού περιεχομένου.

Ο https://www.discovercrete.com   είναι ο δικτυακός τόπος με πληροφορίες για την Κρήτη. 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ (άρθρο 4, GDPR)

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

4. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπούς:

1) Η δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης ειδησεογραφικού, πολιτιστικού, κοινωνικοπολιτικού, οικονομικού, ψυχαγωγικού και διαφημιστικού περιεχομένου και της διαδικτυακής τηλεόρασης και διαδικτυακού ραδιοφώνου με σκοπό γενικότερα την ενημέρωση του κοινού σχετικά με κάθε είδους δραστηριότητες και γεγονότα που αφορούν και σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου – πολίτη. 

2) Η έκδοση εντύπων εφημερίδων 

3) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες 

4) Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά 

5) Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

6) Άλλες υπηρεσίες έκδοσης

7) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων

8) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

9) Η παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών

10) Η δραστηριοποίηση και πραγματοποίηση επενδύσεων στο χώρο της τηλεόρασης.

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους πελάτες της, η εταιρεία ONMEDIA DIGITAL συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

 • Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο κλειστό ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα (μόνο για πελάτες διαφήμισης στους δικτυακούς μας χώρους): Υποχρεωτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*, όνομα*, επίθετο*, αριθμό τηλεφώνου*

Προαιρετικά: κωδικό πρόσβασης (login password).

 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies στον αντίστοιχο διαδικτυακό μας τόπο στην υποσελίδα «Πολιτική Cookies».
 • Πληροφορίες πληρωμής.
 • Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσης σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.
 • Μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που αιτείστε για θέση εργασίας).

Στους χώρους της εταιρείας λειτουργεί για λόγους ασφάλειας φυσικών προσώπων και αγαθών κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, μέσω του οποίου καταγράφονται εικόνες πελατών, επισκεπτών και εργαζομένων στους δημόσιους χώρους των εγκαταστάσεών μας. Η καταγραφή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τις αναζητήσεις ειδήσεων ή/και τις διαφημίσεις σας. Για να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για εσάς, συνδυάζοντας τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας προσφέρουμε προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν. 

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μας επιτρέπει τα ανωτέρω στο πλαίσιο του νόμιμου συμφέροντος μας και της ανάγκης να κατανοήσουμε τους πελάτες μας ώστε να τους παρέχουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Φυσικά, αν οποτεδήποτε θελήσετε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα βρείτε λεπτομέρειες στις ενότητες 10 & 11 «Δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους» και «Δικαιώματα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)» παρακάτω.

Θυμηθείτε, αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε τα δεδομένα μαζί μας ή να αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ίσως να μην μπορέσουμε να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, αν μας ζητήσατε να σας ενημερώσουμε πότε ένα διαφημιστικό προϊόν είναι και πάλι διαθέσιμο, δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, εάν έχετε αποσύρει τη γενική συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση των δικτυακών μας τόπων, τις υπηρεσίες τους και την πώληση προϊόντων (διάθεση διαφημιστικού χώρου) μέσω των δικτυακών μας τόπων. Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα 7 «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας; Πως κοινοποιούνται τα δεδομένα σας».

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας για να:

α) για να απολαμβάνετε υπηρεσίες λογαριασμού χρήστη,

β) επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση αποριών σας,

ζ) σας ειδοποιούμε μέσω ειδοποιήσεων “push” για νέα μηνύματα ή ενημερωμένο περιεχόμενο,

η) διαχειριστούμε τους δικτυακούς μας τόπους και τις συνδεδεμένες εφαρμογές,

θ) εξάγουμε συμπεράσματα από ψηφοφορίες και γενικότερα στοιχεία για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους,

ι) διεξάγουμε διαγωνισμούς και να ανακοινώσουμε και να αποδώσουμε τα δώρα στους νικητές,

ια) εξετάσουμε τα βιογραφικά σας στοιχεία για την πλήρωση θέσης εργασίας στην εταιρεία μας,

ιβ) αναλύσουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στους δικτυακούς μας τόπους,

ιγ) διαφημιστείτε από εμάς (αφορά φυσικά πρόσωπα).

Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και γιατί:

Για την παροχή στοιχείων για τους δικτυακούς τόπους

 • Παραγγελίες διαφημιστικών προϊόντων (χώρου): Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία διαφημιστικών προϊόντων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από την ηλεκτρονική μας εφαρμογή, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα δεδομένα σας σε τρίτους για τη διαμόρφωση του διαφημιστικού προϊόντος που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.
 • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς διαφημιστικών προϊόντων.
 • Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα / ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των αιτημάτων / ερωτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.
 • Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως εταιρείες υποστήριξης διαδικτυακών τόπων). Χωρίς να μοιράζεστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μοιράζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους.
 • Εύρεση Εργασίας: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρεία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, καθώς και για άλλους σκοπούς προώθησης

 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, διαδικτύου, τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων / προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων, κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Web push notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα, τη wish list σας και το καλάθι αγορών σας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας, σε περίπτωση που συμφωνείτε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς που διεξάγει, για να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας.

Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

 • Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων και υπηρεσιών για τα διαφημιστικά προϊόντα που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.
 • Θέλουμε να σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Για να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη και γενικότερη κατανόηση για εσάς ως πελάτη, συνδυάζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώθηκαν σε όλη τη μεταξύ μας σχέση, για παράδειγμα το ιστορικό αγορών σας στην ηλεκτρονική μας εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζουμε επίσης τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να μεταβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε εμάς. Χρησιμοποιούμε επίσης ανώνυμα δεδομένα από την ιστορία αγοράς πελατών για να εντοπίσουμε τις τάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
 • Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τα προϊόντα μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στο λογαριασμό σας στο διαδίκτυο.

Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας ή τρίτων

 • Προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπισουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.
 • Λειτουργία Συστημάτων CCTV: Προκειμένου να προστατεύσουμε τους πελάτες, τους χώρους, τα περιουσιακά στοιχεία και τους συνεργάτες μας από εγκληματικότητα, λειτουργούμε συστήματα CCTV στα γραφεία μας που καταγράφουν εικόνες για ασφάλεια. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα μέσω της χρήσης CCTV, παρακολούθησης απάτης και παρακολούθησης ύποπτων συναλλαγών, θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα για λόγους πρόληψης ή ανίχνευσης παράνομων πράξεων. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους πελάτες, υπαλλήλους και συνεργάτες μας από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία των πελατών μας από απάτες.

Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο

 • Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες.
 • Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

6. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπούς: 

1) Η δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης ειδησεογραφικού, πολιτιστικού, κοινωνικοπολιτικού, οικονομικού, ψυχαγωγικού και διαφημιστικού περιεχομένου και της διαδικτυακής τηλεόρασης και διαδικτυακού ραδιοφώνου με σκοπό γενικότερα την ενημέρωση του κοινού σχετικά με κάθε είδους δραστηριότητες και γεγονότα που αφορούν και σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου – πολίτη. 

2) Η έκδοση εντύπων εφημερίδων 

3) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες 

4) Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά 

5) Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

6) Άλλες υπηρεσίες έκδοσης

7) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων

8) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

9) Η παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών

10) Η δραστηριοποίηση και πραγματοποίηση επενδύσεων στο χώρο της τηλεόρασης.

Κάποια δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης και εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της εταιρείας ONMEDIA DIGITAL, πάντα μετά από σχετική συγκατάθεση.  

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση: 

 1. Η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ONMEDIA DIGITAL και των πελατών της, προκειμένου να λάβουν τις υπηρεσίες της. Για παράδειγμα, όταν γίνεστε συνδρομητές μας, θα πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα και το επώνυμο σας, στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής (ηλεκτρονικά), στοιχεία πληρωμών για να καταστεί δυνατή η αγορά συνδρομής από εμάς και η ηλεκτρονική αποστολή της εφημερίδας μας.
 2. Η συμμόρφωση της εταιρείας ONMEDIA DIGITAL με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, όπως για παράδειγμα τη φορολογική νομοθεσία. 
 3. Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο της εταιρείας ONMEDIA DIGITAL, όσο και των πελατών της, στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας ενώπιον των δικαστηρίων. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία, καθώς και η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τους αναγνώστες μας, να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να εκμεταλλευτούμε αποτελεσματικά τους διαδικτυακούς τόπους μας για τη δημιουργία, τη δημοσίευση και τη διανομή ειδήσεων και συναφούς δημοσιογραφικού περιεχομένου ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα, βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας όταν αναλύουμε το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στους διαδικτυακούς τόπους μας, ώστε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται.
 4. Η συγκατάθεση που μπορεί να μας παρέχεται προκειμένου να λαμβάνουν οι πελάτες μας (υπάρχοντες ή δυνητικοί) ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας ONMEDIA DIGITAL, τις επιχειρηματικές δράσεις και δραστηριότητές της κλπ., όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συναλλαγή και επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter).  Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

​​​​​​​7. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν καταρχήν οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της εταιρείας ONMEDIA DIGITAL, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους από τη θέση εργασίας τους (το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας). Το προσωπικό μας έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους συνεργάτες της εταιρείας, πάντα υπό τον όρο τήρησης εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) σε συνεργαζόμενο λογιστή, σε εμπορικές συνεργαζόμενες εταιρείες, σε εταιρείες: για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδων, παροχής υπηρεσιών πληρωμών, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter), πλατφόρμας διαχείρισης υποβολής σχολίων σε άρθρα, χορήγησης δώρων διαγωνισμού, διαχείριση προωθητικών ενεργειών της μάρκας και των διαφημιστικών προϊόντων, Google, Facebook, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν –όπως επιβάλλεται ή/και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία–σε κρατικές αρχές ή δημόσιους φορείς, προκειμένου να συμμορφωθεί η εταιρεία ONMEDIA DIGITAL με έννομες (νομοθετικές, κανονιστικές, δικαστικές αποφάσεις) ή συμβατικές υποχρεώσεις της.

Η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα ανωτέρω περιλαμβάνει (ενδεικτικά):

 • Παροχή μόνο των πληροφοριών που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Άδεια χρήσης των δεδομένων σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
 • Διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου σας.
 • Με τη διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (GDPR).

Κοινοποίηση από εσάς

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους δικτυακούς τόπους μας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρεία. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας παρέχουμε για τη διαχείριση της κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριών που καθιστάτε διαθέσιμες μέσω των στοιχείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας.

8. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταρχήν αποθηκεύουμε τα δεδομένα τουλάχιστον για όσο χρόνο απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας  για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

Μερικά παραδείγματα περιόδων διατήρησης δεδομένων πελατών:

Παραγγελίες: 

Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για 5 χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Χρήστης:

Τα δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ αυτών. 

Συνδρομητής:

Τα δεδομένα συνδρομής σας τα τηρούμε για όσο χρόνο είστε συνδρομητές των υπηρεσιών μας και για όσο χρόνο υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση μας για τη διατήρηση τους ή και νομική αξίωση καταβολής του τιμήματος.

Newsletter:

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από 6 μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τέλος, τηρούμε τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την επιχειρηματική λειτουργία της εταιρείας.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. 

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ONMEDIA DIGITAL εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. 

Για το χρόνο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο των δικτυακών τόπων και εφαρμογών μας θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των δεδομένων με τους οποίους η εταιρεία μοιράζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Η νομοθεσία σε αυτές τις χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία - ΗΠΑ.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα: 

 • Δικαίωμα πρόσβασης 

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους.

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. διόρθωση ονόματος).

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων της εταιρείας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

 • όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση,
 • εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους,
 • όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς,
 • όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από την εταιρεία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Το δικαίωμά σας στην εναντίωση στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dpo@onmedia.gr .   

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τον Ιανουάριο 2022(v3.0)